Regulamin

Regulamin określający zasady i warunki korzystania

ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

Stefana Michalskiego w Chodzieży

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług biblioteki .
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. bibliotece – należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną w Chodzieży,
 2. wypożyczalniach – należy przez to rozumieć Wypożyczalnię dla Dorosłych, wypożyczalnię w Dziale dla Dzieci i Młodzieży i wypożyczalnię w Dziale Multimedialnym,
 3. czytelniach – należy przez to rozumieć Czytelnię dla Dorosłych, czytelnię czasopism w Dziale Multimedialnym oraz kącik czytelniczy w Dziale dla Dzieci i Młodzieży,
 4. materiałach bibliotecznych – należy przez to rozumieć: zbiory książkowe, audiobooki, zbiory multimedialne, zbiory specjalne (eksponaty muzealne w Dziale Historii
  i Tradycji Miasta), dokumenty życia społecznego i regionalia w Czytelni dla Dorosłych oraz czasopisma w Dziale Multimedialnym,
 5. użytkowniku/czytelniku – należy przez to rozumieć osobę, która zgodnie z niniejszym regulaminem spełnia warunki korzystania ze zbiorów i usług w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży,
 6. dokumencie tożsamości – należy przez to rozumieć dokument urzędowy ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość osoby, która się nim posługuje.

§ 2. Ogólne zasady korzystania ze zbiorów

 1. Ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży:
 1. korzystać można w dniach i godzinach podanych na tablicach informacyjnych i w sieci Internet.
 2. mogą korzystać wszyscy zainteresowani jej ofertą, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 1. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 2. Biblioteka pobiera opłaty za niektóre usługi zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu.
 3. Materiały biblioteczne udostępniane są na miejscu w czytelniach i wypożyczane na zewnątrz.
 4. Zbiory specjalne ( eksponaty muzealne) zgromadzone w Dziale Historii i Tradycji Miasta są udostępniane w siedzibie biblioteki na ekspozycjach: stałej i czasowej.

6. Na terenie biblioteki obowiązują następujące zakazy:

1) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta) ;

2) całkowity zakaz palenia oraz używania otwartego ognia;

3) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów, środków odurzających;

4) wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu;

5) prowadzenia rozmów, w tym przez telefony komórkowe, zakłócających spokój innych użytkowników.

§ 3. Zasady korzystania z wypożyczalni

 1. Dokumentem niezbędnym do rejestracji wypożyczeń jest karta czytelnika która uprawnia do korzystania z materiałów bibliotecznych zgromadzonych we wszystkich działach biblioteki.
 2. Karta czytelnika jest dokumentem identyfikującym czytelnika: Warunkiem otrzymania karty czytelnika uprawniającej do wypożyczania materiałów bibliotecznych jest:
  1. osobiste wypełnienie karty zapisu lub
  2. okazanie aktualnego dokumentu tożsamości w celu dokonania zapisu przez bibliotekarza,
  3. zapoznanie się z niniejszym regulaminem i potwierdzenie złożonym podpisem zobowiązania do jego przestrzegania,
  4. uiszczenie jednorazowej opłaty określonej w Cenniku opłat i usług ( załącznik do niniejszego zarządzenia) na którą wydawane jest pokwitowanie
 3. Uprawnień wynikających z posiadania karty czytelnika nie wolno odstępować innej osobie:
  1. właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie;
  2. właściciel zobowiązany jest chronić ją przed zniszczeniem i zagubieniem, a fakt taki niezwłocznie zgłasza w bibliotece osobiście , telefonicznie lub elektronicznie;
  3. biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę czytelnika do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży;

4) właściciel karty zobowiązany jest każdorazowo zawiadomić bibliotekę o zmianach danych osobowych podanych przy rejestracji.

 1. Z Wypożyczalni dla Dorosłych korzystać mogą osoby pełnoletnie i młodzież po ukończeniu 15 roku życia.
 2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i zobowiązanie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. Książki można wypożyczać wyłącznie za okazaniem karty bibliotecznej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość czytelnika.
 1. Informacje dotyczące zgromadzonych w bibliotece zbiorów i ich dostępności zawiera katalog elektroniczny, udostępniany na terminalu znajdującym się w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz w sieci Internet.
 2. Informacji o sposobie korzystania z udostępnianych zbiorów oraz z elektronicznego katalogu udziela bibliotekarz.
 3. W wypożyczalniach czytelnik ma wolny dostęp do półek ze zbiorami.
 4. Na prośbę czytelnika bibliotekarz pomaga w doborze literatury, korzystaniu
  z elektronicznego katalogu zbiorów oraz wydawnictw informacyjnych.
 5. Wypożyczone książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
 6. Limit wypożyczeń dla jednego czytelnika wynosi:
 1. łącznie 10 książek, audiobooków i zbiorów multimedialnych ( ilość lektur szkolnych ograniczona do 3),
 2. w przypadku czytelników nie będących stałymi mieszkańcami powiatu chodzieskiego – 2 książki i 1 książka mówiona,
 3. na prośbę czytelnika terminowo zwracającego wypożyczone książki, a także w innych szczególnych przypadkach, bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczanych woluminów.
 4. Materiały biblioteczne wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 30 dni, aczkolwiek:
 1. na prośbę czytelnika biblioteka może dwukrotnie przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników,
 2. biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym terminem, jeżeli stanowią szczególnie poszukiwane pozycje.
 1. Czytelnik może osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w elektronicznym systemie bibliotecznym SOWA, składać zamówienia na książki i dokonywać ich rezerwacji.
 2. Książki znajdujące się w magazynie czytelnik może odebrać w następny dzień po złożeniu zamówienia.
 3. Czytelnik ma prawo do wglądu do umieszczonych w bibliotecznym systemie komputerowym informacji o stanie swojego konta, tj. ilości wypożyczonych
  i zamówionych książek, terminach ich zwrotu, naliczonych karach, a także prawo wglądu do umieszczonych w nim danych osobowych i ich modyfikowania.
 4. Za pośrednictwem Internetu czytelnik może także samodzielnie zarządzać swoim kontem m.in. sprawdzając jego stan i dokonując przed upływem terminu zwrotu maksymalnie dwukrotnie możliwej prolongaty wypożyczeń.
 5. Zarządzając swoim kontem przez Internet czytelnik zobowiązany jest zachować
  w tajemnicy hasło dostępowe i nie udostępniać go osobom trzecim.
 6. Zarezerwowana przez czytelnika książka winna być odebrana w ciągu 10 dni. Po

upływie tego terminu powraca do bibliotecznego obiegu.

§ 4. Zasady korzystania z Czytelni dla Dorosłych

 1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, regionaliów oraz dokumentów życia społecznego. Użytkownik korzystający ze zbiorów czytelni zobowiązany jest do okazania karty czytelnika lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, aby bibliotekarz mógł odnotować fakt korzystania ze zbiorów w rejestrze odwiedzin.
 2. Ze zbiorów czytelni korzysta się na miejscu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach książka z księgozbioru podręcznego czytelni może być, na podstawie aktualnej karty czytelnika, wypożyczona na zewnątrz. Warunki wypożyczenia określa bibliotekarz.
 4. Z materiałów bibliotecznych czytelni korzysta się za pośrednictwem bibliotekarza.

§ 5. Obsługa osób ze specjalnymi potrzebami

 1. Czytelnik z niepełnosprawnością ruchową (poruszający się na wózku lub o kulach bądź podobnym urządzeniu ) może skorzystać z dzwonka znajdującego się przy drzwiach głównych, przywołując nim bibliotekarza, który ma obowiązek podejść do drzwi i pomóc w doborze oraz wypożyczeniu materiałów bibliotecznych.
 2. Bibliotekarz prowadzi raz w tygodniu wypożyczenia czytelnikom poza swąsiedzibą: w Klubie Senior-Wigor , znajdującym się w Chodzieży przy ul. Dworcowej 1.
 3. Książka na telefon:
 1. z usługi Książka na telefon mogą korzystać Czytelnicy, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek;
 2. w ramach usługi biblioteka dostarcza książki wyłącznie do domów czytelników na terenie miasta Chodzieży;
 3. książki zamówione w ramach tej usługi dostarczane są bezpłatnie w terminie 3 dni roboczych od daty telefonicznego złożenia zamówienia;
 4. czytelnikom korzystającym z usługi Książka na telefon wypożycza się jednorazowo 5 książek, raz na dwa tygodnie;
 5. usługę świadczy Wypożyczalnia dla Dorosłych wyłącznie ze zbiorów własnych.

§ 6. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Na życzenie czytelnika biblioteka sprowadza z innych bibliotek książki, potrzebne wyłącznie w celach naukowych, których nie posiada w swoich zbiorach. Obsługę wypożyczeń międzybibliotecznych prowadzi Wypożyczalnia dla Dorosłych.
 2. Z książek sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych korzystać można w czasie i na warunkach określonych przez bibliotekę wypożyczającą.
 3. Czytelnik korzystający z tej usługi zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki tych wypożyczeń w wysokości określonej w aktualnym cenniku usług Poczty Polskiej.

§ 7. Odpowiedzialność użytkowników za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

 1. Do czytelników zalegających ze zwrotem książek ponad terminy określone
  w § 3 pkt 18 regulaminu, biblioteka wysyła upomnienia z wezwaniem do ich zwrotu.
 2. Po wysłaniu upomnienia następuje blokada konta czytelnika we wszystkich agendach biblioteki. Po zwrocie książek i uiszczeniu kary za przetrzymanie następuje odblokowanie konta.
 3. Do upomnienia z wezwaniem do zwrotu wypożyczonych książek naliczana

jest opłata za ich przetrzymanie ponad ustalony termin, , której wysokość ustalona jest w dniu ich faktycznego zwrotu w bibliotece. Wysokość należności określa Cennik opłat i usług ( załącznik do niniejszego zarządzenia).

 1. Jeżeli pomimo upomnień wysłanych przez bibliotekę czytelnik odmawia zwrotu wypożyczonych książek, uiszczenia należnych opłat bądź nie odpowiada na pisemne wezwania do wyjaśnienia sytuacji, biblioteka ma prawo zablokować jego konto we wszystkich agendach i dochodzić swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§8. Odpowiedzialność użytkowników za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych

 1. Czytelnik jest zobowiązany do otoczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych należytą troską tak, by nie uległy zagubieniu, zniszczeniu lub uszkodzeniu.
 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. Wielkość uszkodzenia ustala bibliotekarz.
 4. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych:
 1. czytelnik ma obowiązek odkupić książkę lub audiobook o tym samym tytule lub wpłaca równowartość aktualnej ceny rynkowej zagubionej/ zniszczonej książki lub audiobooka, której wysokość określa bibliotekarz;
 2. w wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, czytelnik może
  w miejsce zagubionej, zniszczonej książki lub audiobooka dostarczyć nową, inną
  o zbliżonej wartości, przydatną bibliotece;
 3. w przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia jednego z tomów dzieła wielotomowego lub jednej z płyt składających się na całość audiobooka, czytelnik ponosi zobowiązania wynikające z pkt. 4 jak za całość dzieła;
 4. na każdą wpłatę dokonywaną przez czytelnika z tytułu zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

§ 9. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych w Dziale Multimedialnym

 1. Użytkownicy:
 1. w bibliotece bezpłatnie korzystać można ze stanowisk komputerowych z dostępem do sieci Internet;
 2. prawo korzystania ze stanowisk komputerowych mają użytkownicy posiadający aktualną kartę czytelnika, którą okazują dyżurującemu bibliotekarzowi;
 3. dzieci powyżej 7 roku życia mogą korzystać ze stanowisk komputerowych samodzielnie, a poniżej 7 roku życia jedynie pod opieką osoby dorosłej;
 4. za użytkowników niepełnoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wszelkie czynności prawne podejmują ich rodzice lub opiekunowie prawni, którzy tym samym zobowiązują się do ponoszenia odpowiedzialności za działanie osób, w imieniu których działają oraz za przestrzeganie przez te osoby niniejszego regulaminu;
 5. do korzystania ze stanowisk internetowych mają prawo także użytkownicy nieposiadający karty czytelnika, po okazaniu innego ważnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego jego tożsamość i zapoznanie się z regulaminem;
 6. osoba korzystająca ze stanowiska powinna posiadać elementarną znajomość obsługi komputera, systemu operacyjnego i wykorzystywanego oprogramowania, bibliotekarze służą pomocą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego i wyszukiwaniu informacji.
 1. Zasady użytkowania komputerów i oprogramowania:
 1. na stanowiskach komputerowych korzystać można z dostępu do Internetu, do zainstalowanych programów multimedialnych oraz oprogramowania biurowego (np. edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego), a po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza z materiałów z własnych nośników elektronicznych po ich zeskanowaniu przy użyciu oprogramowania antywirusowego;
 2. o zamiarze rozpoczęcia pracy przy komputerze i jej zakończeniu należy poinformować dyżurującego bibliotekarza;
 3. użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane przez siebie dane na zakończenie pracy: biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na dysku komputera, a w szczególności za dane osobowe, dane poufne i hasła dostępowe;
 4. osoby korzystające ze stanowisk internetowych mogą korzystać wyłącznie
  z zainstalowanego na stanowiskach oprogramowania i dostępnych na nich baz danych;
 5. zabrania się konfigurowania istniejących ustawień systemowych, samodzielnego instalowania innych programów, dokonywania zmian oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych oraz podejmowania prób łamania istniejących na nich zabezpieczeń;
 6. zapisywanie danych na własne nośniki elektroniczne bądź wykonywanie wydruków możliwe jest wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności prawa autorskiego (ustawa z dnia 14 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, po uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem;
 7. dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych lub pobierany
  z Internetu może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki;
 8. przy jednym stanowisku komputerowym znajdować się może jedna osoba,
  w wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, dwie osoby.
 1. Ograniczenia użytkowania stanowisk komputerowych
 1. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów informacyjnych
  i edukacyjnych;
 2. sprzęt i oprogramowanie zainstalowane na stanowiskach internetowych nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania i rozpowszechniania informacji o treściach prawnie niedozwolonych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub obrażającej uczucia innych, w szczególności pornograficznych, rasistowskich, faszyzujących, propagujących przemoc, itp.;
 3. zabrania się wykorzystywania sprzętu komputerowego do celów zarobkowych;
 4. stanowiska internetowe są monitorowane; bibliotekarz ma prawo monitorowania przeglądanych przez użytkownika stron i wykonywanych przy komputerze czynności oraz prawo natychmiastowego przerwania sesji użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu;
 5. indywidualna sesja na stanowisku komputerowym trwa 1 godzinę,
  z możliwością przedłużenia o kolejną godzinę, jeśli inny użytkownik nie oczekuje
  w tym czasie na dostęp do komputera.
 1. Odpowiedzialność użytkownika
 1. wszelkie dostrzeżone uszkodzenia, nieprawidłowości lub problemy związane zpracą sprzętu elektronicznego, nośników i programów komputerowych
  należy niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi, bez podejmowania próby ich naprawy;
 2. użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz zachowania szczególnej ostrożności przy korzystaniu z zewnętrznych nośników informacji;
 3. użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu oraz oprogramowania powstałe z jego winy, wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki.

§10. Zasady korzystania z czasopism w Dziale Multimedialnym

 1. Na podstawie aktualnej karty czytelnika, na zewnątrz, na okres 1 tygodnia, mogą być wypożyczane także czasopisma bieżące, poza najnowszym numerem.
 2. Z wyłożonych czasopism bieżących korzystać można bez pośrednictwa bibliotekarza.
 3. Z archiwalnych roczników gazet i czasopism czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Archiwalne numery gazet i czasopism czytelnik zamawia u bibliotekarza, który określa termin realizacji tego zamówienia.

§ 10. Usługi reprograficzne

 1. Biblioteka wykonuje usługi reprograficzne z materiałów własnych oraz w miarę możliwości czasowych bibliotekarza z materiałów powierzonych, o ile nie jest to sprzeczne z ustawą
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  z dn 4 lutego 1992 r.
 2. Wysokość opłat za usługi reprograficzne określa Cennik opłat i usług ( załącznik do niniejszego zarządzenia).
 3. Nie wykonuje się usług reprograficznych z materiałów własnych biblioteki, których stan na to nie pozwala.
 4. Użytkownik może wykonać fotograficzną lub filmowa kopię w/w materiałów bibliotecznych za pomocą własnego sprzętu cyfrowego po otrzymaniu zgody bibliotekarza.

§ 11. Zasady korzystania ze zbiorów Działu Historii i Tradycji Miasta

 1. Ze zbiorów Działu Historii i Tradycji Miasta korzystać mogą wszyscy zainteresowani.
 2. Zbiory Działu Historii i Tradycji Miasta związane z lokalną historią i kulturą udostępniane są wyłącznie na miejscu w salach ekspozycyjnych na wystawie stałej

oraz wystawach czasowych.

3. Zwiedzanie ekspozycji odbywa się w ustalonych przez dyrektora biblioteki godzinach. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałej i wystawy czasowej dostępne są w siedzibie biblioteki oraz na stronie internetowej.

4. Zasady zwiedzania:

1) w salach wystawienniczych należy stosować się do uwag i poleceń pracowników;

2) za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie;

3) osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie budynku;

4) fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu jest bezpłatne;

5) zwiedzający są proszeni o opuszczenie ekspozycji do godziny zamknięcia obowiązującej w dziale.

5. Na terenie ekspozycji obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem statywu oraz lamp.

6. Pracownicy Działu Historii i Tradycji Miasta udzielają informacji o posiadanych zbiorach i oprowadzają po wystawie indywidualnie zwiedzającym oraz zorganizowane grupy.

§ 12. Polityka prywatności związana z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży

 1. Dane osobowe czytelników i użytkowników biblioteki gromadzone w bibliotecznym systemie komputerowym i w sposób tradycyjny podlegają ścisłej ochronie zgodnie
  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej – RODO),i wykorzystane są wyłącznie do realizacji celów statutowych biblioteki.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Miejska Biblioteka Publiczna
  w Chodzieży, mająca swą siedzibę: przy ul. Kościuszki 32, 64-800 Chodzież, tel. 67 38 18 138, 67 38 18 108, e-mail: biblioteka@biblioteka-chodziez.pl,
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Użytkownik może się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iod@biblioteka-chodziez.pl
 4. Dane użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki; tj. dla zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych z tego tytułu roszczeń, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki, promocji działań kulturalnych i edukacyjnych biblioteki.
 5. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko czytelnika, imię ojca, datę urodzenia, Pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji, kategorię zawodową oraz numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi użytkownika i wynika z zapisów ustawy o bibliotekach
  z dnia 27 czerwca 1997r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz w niektórych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejską Biblioteką Publiczną im. Stefana Michalskiego w Chodzieży przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży.
 7. Udostępnianie danych osobowych może nastąpić jedynie na podstawie odrębnych przepisów prawa upoważnionym organom.
 8. Dane osobowe nie będą też przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.
 9. Dane użytkowników nie będą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 4 celów przetwarzania, tj. pozostawania Użytkownikiem Biblioteki, w przypadku zarejestrowanych czytelników jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz nastąpiło udostępnienie zbiorów.
 11. W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 32 (Dział Historii i Tradycji) oraz na dziedzińcu zainstalowany jest monitoring wizyjny, w związku z tym przetwarzane są także dane wizerunkowe użytkowników biblioteki, celem instalacji monitoringu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży jest::
 1. art. 22 ² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia,
 2. art. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 1. Dane wizerunkowe przetwarzane są również w związku z organizowaniem przez bibliotekę wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, warsztatów, szkoleń, narad, konferencji itp.), utrwalanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych osobowych w wymienionym wyżej zakresie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania, uaktualniania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa.
 3. W przypadku, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .

§13. Postanowienia końcowe

 1. Osoby korzystające ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży zobowiązane są do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu
  (w poszczególnych agendach biblioteki lub jej stronie internetowej
  www.biblioteka-chodziez.pl ) i ich przestrzegania.
 2. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji dyrektora biblioteki.
 3. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być czasowo,
  a szczególnie w drastycznych przypadkach (np. kradzieże, akty wandalizmu) na stałe pozbawione prawa korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.
 4. Skargi i wnioski przyjmuje bezpośrednio dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży w godzinach pracy lub w formie korespondencji tradycyjnej na adres biblioteki lub elektronicznej na adres dyrekcja@biblioteka-chodziez.pl

Do ich rozpatrzenia stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. W sytuacjach nadzwyczajnych, związanych ze szczególnymi warunkami zewnętrznymi ( np. pandemia Covid- 19) , w bibliotece mogą obowiązywać czasowo inne warunki korzystania ze zbiorów i usług, każdorazowo określone odrębnym zarządzeniem dyrektora.
 2. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia regulaminu określającego zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży zmienione Zarządzeniem Nr 13/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do regulaminu określającego zasady i warunki korzystania ze zbiorów MBP w Chodzieży
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku.

Załącznik do Zarządzenia Nr 020.20.2020 z dnia 28 lipca 2020.w sprawie Regulaminu określającego zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży

Cennik usług i opłat w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży

obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2020r.

 1. Usługi reprograficzne:

Format A4

Odbitka/wydruk (czarno-białe)1 strona – 0,40złzdjęcie/obraz – 1,50zł
Odbitka/wydruk (kolorowe)1 strona – 1,50złzdjęcie/obraz – 2,50zł

Format A3

Odbitka/wydruk (czarno-białe)1 strona – 0,60złzdjęcie/obraz -2,00zł
Odbitka/wydruk (kolorowe)1 strona – 3,00złzdjęcie/obraz – 5,00zł

II. Skanowanie materiałów bibliotecznych:

Plik do 2 stron
2,00zł
Plik od 3 do 10 stron
5,00zł
Za każdą kolejną stronę powyżej 10 stron0,50zł

III. Opłaty :

 1. za zagubienie, uszkodzenie lub całkowite zniszczenie książki:
 1. za książki jeżeli jej odkupienie jest niemożliwe czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę stanowiącą aktualna wartość rynkową,
 2. w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi zobowiązania jak za całość dzieła,
 3. wielkość uszkodzenia i wartość rynkową ustala bibliotekarz.
 1. Za zagubienie, uszkodzenie lub całkowite zniszczenie audiobooka lub innych zbiorów multimedialnych – wysokość wartości rynkowej, którą ustala bibliotekarz.
 1. Za listowne upomnienie – zgodnie z aktualnym cennikiem usług Poczty

Polskiej

4. Za wypożyczenia międzybiblioteczne – zgodnie z aktualnym cennikiem usług

Poczty Polskiej

5. Za kartę czytelnika i jej duplikat – 5,00zł

6. Za przetrzymanie książki ponad ustalony termin – 1,00zł za każdy miesiąc –

odrębnie za każdą książkę