DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka-chodziez.pl.

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2008

Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2017

Data publikacji ostatniej  zmiany deklaracji dostępności: 23.03.2020

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży http://server035943.nazwa.pl  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/  ), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 90.43 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  1. Brak tekstu alternatywnego odnośnie zamieszczonych obrazów
  2. Brak etykiety dla formatu formularza, która mogłaby zidentyfikować jego przeznaczenie, a także braku alternatywnego tytułu formularza
  3. Brak identyfikacji za pomocą sąsiedniego przycisku dla formatu formularzy
  4. Identyfikator elementu tabela wystąpił kilka razy
  5. Niektóre Linki nie zawierają treści ani tytułu
  6. Linki do obrazów nie posiadają tytułu, i atrybutu alt
  7. Formaty formularzy nie posiadają tytułu ani powiązanej etykiety
  8. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Honorata Niemiro, dyrekcja@server035943.nazwa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 67 381-81-38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej  mieści się w budynku zlokalizowanym przy ul. Tadeusza Kościuszki 32.

[ Dostępność wejścia] Budynek posiada wejście główne od ul. Tadeusza Kościuszki, które nie jest dostępne dla wózków inwalidzkich. Nie jest również zabezpieczone bramkami.

Przy wejściu na wysokości 100cm  umieszczony został dzwonek służący przywołaniu bibliotekarza przez osobę nie mającą możliwości dostania się do siedziby biblioteki.

Do budynku prowadzą jeszcze 2 wejścia zlokalizowane na zapleczu budynku, żadne nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ze względu na częściowy  brak powierzchni należycie utwardzonej dziedzińca oraz  wejście niedostępne  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dla czytelników i dla gości stale otwarte jest wyłącznie wejście główne od ulicy Tadeusza Kościuszki. Wejście do Działu Historii i Tradycji Miasta znajduje się na zapleczu budynku, dokąd dostać się  można poprzez bramę prowadzącą z parku w bezpośrednim otoczeniu biblioteki  lub przejść przez  wejście główne do biblioteki  i dalej na zaplecze budynku.

[Dostępność parkingu] Bezpośrednio przy siedzibie biblioteki nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, biblioteka nie dysponuje żadnym parkingiem dedykowanym wyłącznie dla potrzeb instytucji. Najbliższe oznaczone  miejsce postojowe znajduje się w odległości 40m od budynku w płatnej  strefie parkowania. Ponadto w odległości ok. 30 m od wejścia głównego , naprzeciw budynku zlokalizowany jest nieutwardzony parking ogólnodostępny.

[Dostępność budynku ]Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma windy. Brak jest możliwości wniesienia wózka z osobą niepełnosprawną na poszczególne  kondygnacje budynku.

Progi w przejściach nie  posiadają oznaczenia. Poza tym w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest  pętli indukcyjnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

Brak możliwości bezpośredniego  skorzystania z tłumacza języka migowego. W całym  budynku brak jest  dostępnej  dla czytelników toalety  przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Adres instytucji oraz godziny otwarcia:

ul. Tadeusza Kościuszki 32
64-800 Chodzież
e-mail: dyrekcja@biblioteka-chodziez.pl
tel. (0-67) 381-81-38

Godziny otwarcia:

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
Poniedziałek 10:00 – 18:00
Wtorek – Piątek 8:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 13:00

DZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Poniedziałek 10:00 – 18:00
Wtorek – Piątek 8:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 13:00

DZIAŁ MULTIMEDIALNY
Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 13:00

DZIAŁ REGIONALNY
Poniedziałek 10:00 – 18:00
Wtorek – Piątek 10:00 – 18:00

OPRACOWANIE ZBIORÓW
Poniedziałek 10:00 – 15:30
Wtorek – Piątek 7:30 – 15:30

DZIAŁ HISTORII I TRADYCJI MIASTA
Wtorek – piątek. 10:00 – 16:00
Sobota 9:00 – 13:00