Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

związana z przetwarzaniem danych osobowych

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, obowiązującego od dn. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dn. 27 kwietnia 2016 r. ( zwanego dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży, mająca swą siedzibę:  przy ul. Kościuszki 32, 64-800 CHODZIEŻ, tel. 67 38 18 138, 67 38 18 108, e-mail: biblioteka@server035943.nazwa.pl
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: iod@server035943.nazwa.pl
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki; tj. dla zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych z tego tytułu roszczeń, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, promocji działań kulturalnych i edukacyjnych Biblioteki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Przetwarzane dane osobowe obejmują:  imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, Pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji, kategorię zawodową  – obligatoryjnie oraz  opcjonalnie – numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi użytkownika i wynika z zapisów ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r.
 1. Podmiotem  przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe,  na podstawie umowy powierzenia, jest Firma Sokrates Leszek Masadyński
  z siedzibą os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, realizująca na rzecz  Administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego. 
 1. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych nie jest przewidywane. Pani/Pana dane osobowe nie będą też przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.
 1. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkcie 3 celów przetwarzania, tj. pozostawania użytkownikiem Biblioteki,   w przypadku zarejestrowanych  czytelników jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz nastąpiło udostępnienie zbiorów.
 1. W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży przy ul. Kościuszki 32 zainstalowany jest monitoring wizyjny, w związku z tym przetwarzane są także Pani/Pana dane wizerunkowe.
 1. Dane wizerunkowe przetwarzane być mogą także w związku z organizowaniem przez Bibliotekę wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, warsztatów, szkoleń, narad, konferencji itp.), utrwalanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania, uaktualniania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

pragniemy Cię zapewnić, że przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Traktujemy Twoje dane z należytą starannością, dostosowując się do obowiązujących przepisów prawa.