Biuletyn Informacji Publicznej

Dane podstawowe

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży.

Biuletyn ten jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, na którego stronach zostaje udostępniona informacja publiczna. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie informacje związane z naszą działalnością.

Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży jest samorządową instytucją kultury, została wpisana do Miejskiego Rejestru Instytucji Kultury w dziale I, oznaczenie instytucji kultury pod numerem 2 z dniem 5 stycznia 2001 roku.

NIP 764-23-08-967
REGON 570849337
Statut MBP w Chodzieży. [pobierz]

Nazwa i dane adresowe

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży
64-800 Chodzież
ul. Kościuszki 32
tel. 67 38 18 138 oraz 67 38 18 108

e-mail: dyrekcja(at)biblioteka-chodziez.pl
www.biblioteka-chodziez.pl

Struktura organizacyjna

W strukturze organizacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży działają następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 • Komórka Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
 • Wypożyczalnia dla Dorosłych,
 • Dział Historii i Tradycji Miasta,
 • Czytelnia dla Dorosłych,
 • Dział dla dzieci ( wypożyczalnia i czytelnia),
 • Dział Multimedialny,
 • Księgowość,
 • Introligatornia.

Regulamin organizacyjny MBP w Chodzieży [pobierz]

Przedmiot działania

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą instytucji jest miasto Chodzież, a terenem działalności – powiat chodzieski. Podstawowym celem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na gromadzeniu, udostępnianiu i ochronie dóbr kultury. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do zadań MBP należą:

 • gromadzenie, opracowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
 • organizowanie czytelnictwa i udostępniania materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
 • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 • organizacja form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta.

Organy biblioteki

Dyrektor: Honorata Niemiro
Główna księgowa: Iwona Fudała

Majątek

Majatek na dzień 31.12.2017r. –wartość księgowa:
– środków trwałych – 489 356,89
– księgozbioru- 1 368 813,32
– eksponatów muzealnych – 360 986,20

W 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży otrzymała na bieżącą działalność:
dotację ogółem 1 013 800,00 zł w tym mieszczą się dotacje z Gminy Chodzież w wysokości 38 000,00 zł i z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 25 000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi, z Biblioteki Narodowej w kwocie 15 231,00 na zakup nowości wydawniczych.

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży

Pobierz regulamin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży

Wszelkie informacje  o przetargu oraz informacje znajduje się tutaj.

Kontakt

 • Wypożyczalnia dla dorosłych:
  poniedziałek – piątek 8-19 sobota 8-13
  tel 67/38-18-138 lub wew 10
 • Czytelnia dla dorosłych:
  poniedziałek – piątek 8-15 sobota nieczynne
  tel 67/38-18-138 lub wew 11
 • Dział dla dzieci:
  poniedziałek – piątek 8-19 sobota 8-13
  tel 67/38-18-108 lub wew 12
 • Dział multimedialny:
  poniedziałek – piątek 8-19 sobota nieczynne
  tel 67/38-18-108
 • Opracowanie zbiorów:
  poniedziałek – piątek 8-15 sobota nieczynne
  tel 67/38-18-108 lub wew 14
 • Księgowość:
  poniedziałek – piątek 8-15 sobota nieczynne
  tel 67/38-18-108 lub wew 15
 • Dział Historii i Tradycji Miasta:
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9-16; środa 9-19; sobota 1 i 3 w miesiącu 9-13
  tel 792 400 720
 • Dyrektor:
  poniedziałek – piątek 8-15
  tel 67/38-18-108 lub wew 17