Biuletyn Informacji Publicznej

Dane podstawowe

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży.

Biuletyn ten jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, na którego stronach zostaje udostępniona informacja publiczna. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wszelkie informacje związane z naszą działalnością.

Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży jest samorządową instytucją kultury, została wpisana do Miejskiego Rejestru Instytucji Kultury w dziale I, oznaczenie instytucji kultury pod numerem 2 z dniem 5 stycznia 2001 roku.

NIP 764-23-08-967
REGON 570849337

Statut MBP w Chodzieży. [pobierz]
Aktualizacja Statutu MBP w Chodzieży [pobierz]

Nazwa i dane adresowe

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży
64-800 Chodzież
ul. Tadeusza Kościuszki 32
tel. 67 38 18 138 oraz 67 38 18 108

e-mail: biblioteka@biblioteka-chodziez.pl
www.biblioteka-chodziez.pl

Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny MBP w Chodzieży [pobierz]

Zarządzenie Nr 020.20.2020 Dyrektora MBP w Chodzieży z 28.07.2020 w sprawie Regulaminu określającego zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług MBP w Chodzieży + cennik usług i opłat obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2020 [pobierz]

Zarządzenie Nr 020.1.2021 z dnia 12 lutego 2021 zmieniające Regulamin określający zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży [pobierz]

Przedmiot działania

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą instytucji jest miasto Chodzież, a terenem działalności – powiat chodzieski. Podstawowym celem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na gromadzeniu, udostępnianiu i ochronie dóbr kultury. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do zadań MBP należą:

  • gromadzenie, opracowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
  • organizowanie czytelnictwa i udostępniania materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
  • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  • organizacja form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta.

Organy biblioteki

Dyrektor: Honorata Niemiro
Zastępca Dyrektora: Justyna Belter-Rusek
Główna księgowa: Iwona Fudała

Majątek

Majątek na dzień 31.12.2020r. – wartość księgowa:
– środków trwałych – 414 622,09
– zbiorów – 1 518 846,89

W 2020r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży otrzymała na bieżącą działalność dotację podmiotową ogółem 1 314 868,16 zł w tym mieszczą się dotacje z Gminy Chodzież w wysokości 60 315,32 zł i z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 25 000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi.

Majątek na dzień 31.12.2019r. – wartość księgowa:
– środków trwałych – 489 356,89
– zbiorów – 1 404 764,04

W 2019r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży otrzymała na bieżącą działalność dotację podmiotową ogółem 1 221 188,00zł w tym mieszczą się dotacje z Gminy Chodzież w wysokości 42 000,00 zł i z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 25 000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi.

Majątek na dzień 31.12.2018r. – wartość księgowa:
– środków trwałych – 489 356,89
– zbiorów – 1 459 406,50

W 2018r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży otrzymała na bieżącą działalność dotację podmiotową ogółem 1 114 700,00 zł w tym mieszczą się dotacje z Gminy Chodzież w wysokości 40 000,00 zł i z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 25 000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi.

Majatek na dzień 31.12.2017r. –wartość księgowa:
– środków trwałych – 489 356,89
– księgozbioru- 1 368 813,32
– eksponatów muzealnych – 360 986,20

W 2017 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży otrzymała na bieżącą działalność:
dotację ogółem 1 013 800,00 zł w tym mieszczą się dotacje z Gminy Chodzież w wysokości 38 000,00 zł i z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 25 000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządowymi, z Biblioteki Narodowej w kwocie 15 231,00 na zakup nowości wydawniczych.

Zarządzenie Nr 020.31.2020 z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Miejskiej Bibliotece [pobierz]

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego [pobierz]

Kontakt

Dane kontaktowe oraz godziny otwarcia biblioteki znajdują się tutaj.